Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en alle overeenkomsten met derden.
2. Ombouwhut.nl zal alle klanteninformatie vertrouwelijk behandelen zowel nu als in de toekomst.

 

2. PRIJZEN
1. Opgegeven prijzen zijn altijd inclusief BTW maar exclusief verzending- en transportkosten.
2. Wij behouden ons het recht voor, aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhoging door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

 

3. VERZENDING
1.De verzending valt altijd onder het risico van de klant. Mocht een pakket beschadigd aankomen dan nemen wij contact met u op.
2. Wij raden altijd aan om u pakketjes goed intepakken met bubbeltjesplastic of andere materialen waardoor u spullen niet kan beschadigen. Wij zijn op geen enkel punt aansprakelijk voor schade.

 

4. BETALING
1. Tenzij op de factuur of website anders staat vermeld, dient de betaling voor de levering te worden voldaan. Bij overschrijding van een eventuele betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1 % voor elke maand of gedeelte daarvan, dat later wordt betaald.
2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15 % van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250,– en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter incasso hebben gegeven.

 

5. ZEKERHEID
1. Ingeval van niet betalen van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst ten gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding, tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.
2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Ingeval de koper onze enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in wel geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

6. GESCHILLEN
1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar wij gerechtigd zijn een geschil aan te brengen voor die rechter.
3. De kosten van de geschillen zijn altijd voor de klant.